Felhasználói Feltételek

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbi Szolgáltató és az általa nyújtott www.idbudapest.com weboldalra látogató Felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen szabályzat a Szolgáltató Weboldalán és aldomain-jein történő jogviszonyokra terjed ki.

  1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Moravcsik Éva egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 2083 Solymár, Szív utca 15.
Adószám: 65461365133
Nyilvántartási szám: 15758883
E-mail cím: info@idbudapest.com
Telefonszám: +36 30 3460359

A tárhely szolgáltató neve és címe:

Név: DoclerNet Hosting Kft.

Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Elérhetőség: +36 1 432 3133, info@doclernet.hu

  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

II.1. A jelen Szabályzat nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II.2. Jelen Szabályzat 2018. május 14 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a Weboldalon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

II.3. Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

II.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

III. PANASZKEZELÉS

III.1. Szolgáltató célja, hogy a Weboldalon megjelenített valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szolgáltatással kapcsolatban, úgy panaszát az info@idbudapest.com e-mail címen közölheti.

III.2. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatja.

III.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

A Pest megyei Békéltető testület székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II.em.240 , tel.: +36 1 269 0703, email: pmbekelteto@pmkik.hu

 

  1. SZERZŐI JOGOK

IV.1. Miután az idbudapest.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385. § – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezi a Szolgáltató, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 Ft/nap/kép/videó/mondat.

IV.2. Az idbudapest.com weboldalról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással lehet.

IV.3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának és termékeinek valamennyi elemére, domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

V.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

V.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

VIII.1. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsoroltak miatt, bármilyen okból is következnek be: bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást; bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon; bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése; bármely szoftver nem megfelelő működése; bármely programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

VI.2. A Weboldalt működtető Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetben, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amely nem az irányítása alatt áll.